Biofilia on ihmisen luontainen taipumus ja tarve liittyä luonnollisiin järjestelmiin ja prosesseihin.

kestava-kehitys-hyvinvointi

Biofilia

Biofilinen hypoteesi, teoria ja työkalut ovat syntyneet tutkimusten kautta tulleesta ymmärryksestä, että ihmiskunta on kehittynyt sensorisesti rikkaassa ympäristössä.

biofilia-rakentaminen

Biofilinen suunnittelu

Tietoinen yritys tulkita ihmisen sisäistä tarvetta luontaiseen yhteyteen luonnon järjestelmiin ja prosesseihin – eli biofiliaan – rakennetussa ympäristössä.

elavat-julkisivumateriaalit

Biofilian soveltaminen

Biofilinen suunnittelija suunnittelee ympäristöjä kaikkialle, missä ihminen toimii, koska biofilia on kokonaisvaltainen ekosysteemi.

“Luonnonvalo, säät, vesi, kasvit, eläimet, maisemat ja elinympäristöt ovat tärkeitä konteksteja ihmisen terveydelle, tuottavuudelle, emotionaaliselle ja älylliselle kehittymiselle sekä henkiselle hyvinvoinnille.”

Mitä biofilinen suunnittelu tarkoittaa?

Luonto

Materiaalien valmistuksessa ja kaiken rakentamisen seurauksena tapahtuu väistämättä luonnonjärjestelmien muutoksia. Kysymys ei siis ole siitä, tapahtuuko ekologista muutosta, vaan onko sen nettotulos pitkällä aikavälillä enemmän tuottava ja kestävä luontoympäristössä mitattuna. 

Muuttuva ilmasto asettaa omat haasteensa vaihtelevien olosuhteiden ennakoimiseen. Tämä koskee kaikkia yhteiskunnan tasoja jo nyt. Biofilisella suunnittelulla pyritään tukemaan ekologisesti kestävää ja vahvaa luontoyhteisöä pitkällä aikavälillä.

biofilia-living-facade-moss
biofilia-ihminen-living-facade

Ihminen

Biofilisen suunnittelun keskeinen vaikutus luonnon kuormituksen minimoimisen lisäksi on ihmisen hyvinvointi osana suurempaa ekologista ekosysteemiä. Onnistuneen suunnittelun on todettu lisäävän fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi lisääntynyt tyytyväisyys sekä parantunut motivaatio, ongelmanratkaisukyky ja luovuus. Kun stressin ja ahdistuneisuuden tuntemukset vähenevät, kehittyvät arjen selviytymis- ja hallintataidot sekä keskittymiskyky. Paremmat sosiaaliset vuorovaikutustaidot vähentävät vihamielisyyttä ja aggressioita.

Biofilinen suunnittelu

Biofilinen suunnittelu on erilaisten suunnittelustrategioiden soveltamista. Projektin luonteesta riippuen valitaan soveltuvat elementit ja atribuutit, jotka muodostavat punaisen langan koko prosessille sen alusta loppuun saakka. Suunnittelusovellusten valintaan vaikuttavat mm. projektin olosuhteet, rajoitteet, rakennus- ja maisemakäyttö, taloudelliset tekijät, logistiikka, lainsäädäntö sekä kulttuuriset ja ekologiset olosuhteet. 

Biofilisella suunnittelulla yhdistetään ja vahvistetaan eri osatekijät yhtenäiseksi ekologiseksi kokonaisuudeksi, jolla luodaan parempaa huomista. 

biofilinen-suunnittelu-living-facade

Biofilinen suunnittelu ei toimi eikä sitä voi sanoa biofiliaksi silloin, kun se tapahtuu hajanaisesti tai irrallisena osana suurempaa projektia.

Biofilia avaa katkenneen luontoyhteyden

Kun käännämme näkökulmaa totutusta, näyttäytyy luonto haasteen sijasta ratkaisuna. Viime vuosikymmenten tehokkuusajattelu on tuonut mukanaan vääristymän, jossa luontoarvot ja rakentaminen nähdään toisilleen vastakkaisina. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin: biofilisten arvojen yhdistäminen rakentamiseen on paitsi kestävää myös kustannustehokasta. 

Biofilinen ajattelu on enemmän kuin kerrostalon kattopuutarha tai toimiston viherseinä

Biofilia on arvovalinta, jossa kestävä kehitys, luontoyhteys, ihmisen hyvinvointi ja estetiikka otetaan huomioon kaikkien ympäristöjen suunnittelussa. Kaavoitus, arkkitehtuuri ja rakentaminen on saatava puhumaan samaa kieltä, ja uudet rakennusmateriaalit ovat tässä keskeisessä asemassa. 

"Biofiilinen suunnittelu ei ole rakennusten tai ympäristöjen viherryttämistä puilla ja pensailla. Kyse on ihmiskunnan paikasta luonnossa ja luonnollisen maailman paikasta ihmisen yhteiskunnassa.”